Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

DieuLeDoi
ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 319QĐ/TWĐTN, ngày 10 tháng 9 năm 2013
của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X)
 
 
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
 
          Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách.
          Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường, là đội dự bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi.
          Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động trong nhà trường và ở địa bàn dân cư.
          Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Công ­ước quốc tế về Quyền Trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
          Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, phong trào thiếu nhi ở khu vực và thế giới vì quyền lợi của trẻ em, vì hoà bình, hạnh phúc của các dân tộc.
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành lập ngày 15-5-1941.
 
CHƯƠNG I
ĐỘI VIÊN
            Điều 1:
             1. Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh là thiếu niên Việt Nam từ 9 đến hết 15 tuổi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu học tập, rèn luyện và tu dưỡng để trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
             2. Điều kiện và thủ tục kết nạp đội viên: Thiếu niên Việt Nam có đầy đủ các phẩm chất trên và đảm bảo những điều kiện sau đây đều được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
          - Thừa nhận Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
          - Tự nguyện xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
          - Đ­ược quá nửa số đội viên trong chi đội đồng ý.
           Ở những nơi chư­a có tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, việc kết nạp đội viên thực hiện theo h­ướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội do Hội đồng Đội Trung ương ban hành.
         Điều 2: Lời hứa của đội viên
          1. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
          2. Tuân theo Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
          3. Giữ gìn danh dự Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 
          Điều 3: Quyền của đội viên
          1. Đ­ược Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ để phát huy năng lực trong học tập, hoạt động, vui chơi, công tác xã hội.
2. Đ­ược Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n­ước và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
3. Đ­ược sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bàn bạc và quyết định các công việc của Đội. Đ­ược ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chỉ huy liên đội, chi đội.
Đội viên hết tuổi Đội, chi đội làm lễ trưởng thành Đội.
Điều 4: Nhiệm vụ của đội viên
1. Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Chư­ơng trình Rèn luyện đội viên.
2. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
3. Làm gư­ơng tốt cho thiếu niên, nhi đồng; giúp đỡ thiếu niên và nhi đồng trở thành đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia công tác Nhi đồng.
 
CHƯƠNG II
NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
 CỦA ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
              
          Điều 5:
          Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thống nhất trong cả nư­ớc, cấp cơ sở là liên đội và chi đội.
          Điều 6:
- Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh các cấp đại diện cho tổ chức Đội, do Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp lập ra và giúp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
- Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm 4 cấp:
+ Cấp xã.
+ Cấp huyện.
+ Cấp tỉnh.
+ Cấp Trung ­ương.
Đoàn khối, Đoàn ngành phân công cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi.
Điều 7:
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hư­ớng dẫn của phụ trách Đội. Khi quyết định công việc của chi đội hoặc liên đội, phải đư­ợc quá nửa số đội viên của chi đội hoặc liên đội đồng ý.
Điều 8:
- Tổ chức cơ sở Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đ­ược thành lập trong trường học và ở địa bàn dân c­ư.
- Các tr­ường Đội, Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi và các hoạt động tập thể của Đội đ­ược thành lập các liên đội, chi đội tạm thời để tổ chức các hoạt động theo Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Điều 9:
- Chi đội đư­ợc thành lập khi có từ 3 đội viên trở lên. Chi đội có từ 9 đội viên trở lên có thể chia thành các phân đội (mỗi phân đội có ít nhất 3 đội viên).
- Liên đội đư­ợc thành lập khi có từ 2 chi đội trở lên.
Việc thành lập các chi đội, liên đội trong nhà trư­ờng hoặc ở địa bàn dân cư­ do cấp bộ Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp xã ra quyết định.
Điều 10:  Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội là 1 năm.
- Ban Chỉ huy chi đội, liên đội do đại hội chi đội, liên đội bầu
- Ở các đơn vị thành lập tạm thời, Ban Chỉ huy Đội do Hội đồng Đội hoặc cấp bộ Đoàn cùng cấp cử ra.
- Phân đội tr­ưởng, phân đội phó do tập thể đội viên trong phân đội cử.
 
CH­ƯƠNG III
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG
 
Điều 11:
- Nhi đồng từ 6 đến 8 tuổi là lớp dự bị của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
- Nhi đồng sinh hoạt theo Sao, mỗi Sao Nhi đồng có số l­ượng tối thiểu 5 em, trong đó có 1 tr­ưởng Sao. Sao nhi đồng do liên đội thành lập.
- Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giúp đỡ nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt và trở thành đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Điều 12:
Liên đội, chi đội có nhiệm vụ phụ trách và phân công đội viên hướng dẫn nhi đồng sinh hoạt, học tập, vui chơi theo Chương trình dự bị đội viên.
 
CH­ƯƠNG IV
TÀI CHÍNH CỦA ĐỘI
           Điều 13:
            - Kinh phí của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và hoạt động thiếu nhi do Nhà n­ước cấp, đơn vị được sử dụng có trách nhiệm quyết toán theo quy định hiện hành.
- Quỹ Đội: Đ­ược xây dựng từ kết quả lao động, tiết kiệm; đóng góp của tập thể và đội viên; do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan, đoàn thể xã hội, các tổ chức và cá nhân trong nước, quốc tế ủng hộ.
- Quản lý thu, chi Qũy Đội do Hội đồng Đội Trung ương hướng dẫn theo các quy định tài chính hiện hành.
          Điều 14:
Quỹ của chi đội và liên đội do Ban Chỉ huy chi đội, liên đội quản lý, sử dụng vào các hoạt động của Đội theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương và báo cáo công khai tr­ước đại hội chi đội, liên đội.
 
CHƯ­ƠNG V
CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐỘI
 
          Điều 15:
          - Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phải tiến hành công tác kiểm tra. Tổ chức Đội, cán bộ Đội và đội viên chịu sự kiểm tra của tổ chức Đội.
- Ban Chỉ huy liên đội cử 01 ủy viên phụ trách công tác kiểm tra.  
          Điều 16:
          Hội đồng Đội các cấp, theo phân cấp quản lý, có trách nhiệm:
- Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức Đội, cán bộ Đội, đội viên chấp hành Điều lệ Đội, nghị quyết của Đội.
- Tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật về trẻ em, góp phần ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của thiếu nhi.
- Kiểm tra việc sử dụng kinh phí hoạt động của Đội do Nhà nư­ớc cấp và các nguồn Quỹ của Đội.
- Hội đồng Đội các cấp cử 01 ủy viên phụ trách công tác kiểm tra.
 
CHƯƠNG VI
KHEN THƯ­ỞNG VÀ KỶ LUẬT
 
Điều 17:
          - Cán bộ phụ trách Đội, chỉ huy Đội, đội viên, thiếu nhi và tập thể Đội có thành tích được biểu dương, khen th­ưởng.
- Những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội đều được tổ chức Đội xem xét khen thưởng hoặc đề nghị các cấp khen thưởng.
         Điều 18:
Những tập thể Đội, đội viên vi phạm khuyết điểm đã đ­ược giúp đỡ, nếu không sửa chữa thì phê bình, khiển trách tr­ước chi đội, liên đội. Đội viên vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng bị xoá tên trong danh sách đội viên.
 
CHƯƠNG VII
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐỘI
         Điều 19: 
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định.
       
 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
----------------------------------------
 
Phần II
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
 
          Được sự ủy nhiệm của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ban hành bản hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để giúp các em đội viên, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các anh chị phụ trách, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội các cấp thực hiện đúng Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
 
          Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh sửa đổi được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX thông qua tại Hội nghị lần thứ ba ngày 23-7-2008, thể hiện những quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với tư cách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường; có phương thức giáo dục riêng của Đội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác Đội và phong trào thiếu nhi hiện nay.
 
          Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh sửa đổi đã kế thừa và phát triển những yếu tố hợp lý của Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trước đây, đã được các tập thể Đội và đội viên thực hiện có hiệu quả.
Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh sửa đổi gồm có “Những vấn đề chung về Đội TNTP Hồ Chí Minh”, 7 chương và 19 điều.
 
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
          “Những vấn đề chung về Đội TNTP Hồ Chí Minh” của Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nêu rõ tính chất, vị trí, mục tiêu và nhiệm vụ của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; đồng thời quy định các biểu trưng của Đội: Cờ Đội, Huy hiệu đội, Khăn quàng đỏ, Đội ca và khẩu hiệu Đội.
 
          Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khẳng định Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: "...Là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách...". Nội dung này khẳng định thiếu nhi Việt Nam có một tổ chức đại diện cho mình và của mình, có tính quần chúng, tính cách mạng và tính giáo dục, đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tập hợp thiếu nhi Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi vào Đội và từ 6 đến 8 tuổi là đội dự bị của Đội. Phương thức giáo dục đặc trưng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là thông qua các hoạt động, đáp ứng nhu cầu của đội viên và thiếu niên, nhi đồng.
 
* Tính chất của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
- Tính Quần chúng:
          Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã khẳng định “…Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam... là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động trong nhà trường và ở địa bàn dân cư”.
 
          Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh quy định thiếu nhi vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là thừa nhận Điều lệ Đội, tự nguyện xin vào Đội và được quá nửa số đội viên trong chi đội đồng ý.
 
          Ở những nơi chưa có tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, việc kết nạp đội viên do Ban Chấp hành Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp xã quyết định và tiến hành thành lập tổ chức cơ sở Đội theo Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
 
          Chương II Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội là “tự nguyện”, “tự quản” dưới sự hướng dẫn của phụ trách.
 
          Tính quần chúng của Đội còn thể hiện rất rõ trong quan điểm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là ở đâu có thiếu nhi ở đó có hoạt động Đội.
 
- Tính chính trị (cách mạng ):
          Tính chính trị của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thể hiện rất rõ là: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Tính chất này còn thể hiện ở tôn chỉ mục đích và khẩu hiệu của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và nhiệm vụ đội viên.
 
          Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có nhiệm vụ thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ chí Minh. Đồng thời đội viên thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, phấn đấu trở thành đội viên tốt, đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, công dân tốt.
- Tính giáo dục:
          Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã khẳng định “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường, là đội dự bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...”. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện của đội viên.
 
          Mọi hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đều có sự hướng dẫn, định hướng của phụ trách. Phương thức giáo dục đặc trưng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là giáo dục thông qua các hoạt động.  
 
* Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện của đội viên.
 
          Mục tiêu của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ chí Minh được cụ thể hoá bằng nhiệm vụ của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và đội viên.
 
- Nhiệm vụ thứ nhất là:  Các tập thể Đội và đội viên đều phải phấn đấu, rèn luyện thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng để trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt, đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ này được cụ thể hoá bằng việc mỗi đội viên phải nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Chương trình rèn luyện đội viên.
 
- Nhiệm vụ thứ hai là: Các tập thể Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phải có trách nhiệm giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập, hoạt động, vui chơi... đây là nhiệm vụ thể hiện rõ tính quần chúng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đáp ứng các nhu cầu của đội viên trong quá trình phấn đấu, học tập của mình.
 
- Nhiệm vụ thứ ba là: Các tập thể Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ chí Minh và đội viên phải thực hiện các quyền và bổn phận của trẻ em đã được nêu trong Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Khi các em thực hiện tốt các điều quy định trong Công ước và Luật nghĩa là các em đã từng bước trưởng thành trong quá trình phấn đấu của mình.
 
CÁC BIỂU TRƯNG CỦA ĐỘI
          Các biểu trưng của Đội được quy định và thực hiện thống nhất trong cả nước như sau:
 
Cờ Đội:  Có nền màu đỏ, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài. Huy hiệu Măng non ở giữa. (Theo mẫu). Không gọi là cờ chi đội, cờ liên đội mà chỉ gọi là cờ Đội. Các liên đội có cờ truyền thống của mình phải may đúng quy định của Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Có thể ghi tên liên đội trên cờ, dưới huy hiệu Măng non. Cờ có tua vàng ở ba cạnh.
 
Huy hiệu Đội:       Theo mẫu.
 
Khăn quàng:  Bằng vải màu đỏ (gọi là khăn quàng đỏ), đường cao bằng một phần tư cạnh đáy.
     - Khăn quàng đỏ đội viên có kích thước tối thiểu:
     Đường cao:   0,25m
     Cạnh đáy:    1,00m
     - Khăn quàng đỏ phụ trách có kích thước tối thiểu:
     Đường cao:   0,30m
     Cạnh đáy:    1,20m
Đội viên quàng khăn đỏ khi đến trường, sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.
Đội viên lớn (14 - 15 tuổi) đeo khăn quàng đỏ hoặc huy hiệu Đội khi đến trường, sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.
Phụ trách quàng khăn đỏ khi tổ chức sinh hoạt và các hoạt động của Đội.
  Đội ca:          Bài hát "Cùng nhau ta đi lên"
                                              Nhạc và lời của Phong Nhã.
   Khẩu hiệu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa
Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại:
                                                                                 Sẵn sàng!"
II.  ĐỘI VIÊN
* Điều kiện được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
- Về tuổi:  Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh quy định mọi thiếu niên Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi đều có quyền xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
- Các em thiếu niên phải tự nguyện xin vào Đội bằng cách trình bày nguyện vọng hoặc viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và phải tìm hiểu, thừa nhận Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
- Sau khi tiếp nhận ý kiến đề nghị hoặc nhận được đơn của thiếu nhi, Chi đội hoặc Lớp nhi đồng họp xét và biểu quyết công khai từng người một. Người xin vào Đội phải được quá nửa số đội viên (nhi đồng) trong Chi đội (Lớp) đồng ý thì được kết nạp.
- Ban Chấp hành Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp xã ra quyết định chuẩn y kết nạp đội viên.
 
* Lời hứa đội viên:  Là lời thề của đội viên từ khi được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và suốt quá trình sinh hoạt, hoạt động của mình trong tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
 
- Hứa: "Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhiên, nhi đồng" là thể hiện quyết tâm trong học tập, rèn luyện toàn diện để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ.
- Hứa: "Tuân theo Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh" là thể hiện tính kỷ luật của đội viên trong tổ chức của mình và ý thức xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh và phát triển.
- Hứa: "Giữ gìn danh dự Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh" là thể hiện trách nhiệm các đội viên trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và làm đẹp phẩm chất của mỗi đội viên.
 
* Quyền của đội viên:
Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh quy định đội viên có 3 quyền cơ bản:
- Đội viên có quyền: "Được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ để phát huy năng lực trong học tập, hoạt động, vui chơi, công tác xã hội". Thể hiện quyền của đội viên là được yêu cầu tổ chức Đội, với trách nhiệm là đại diện của đội viên và tổ chức Đoàn với trách nhiệm là Người phụ trách tạo điều kiện cho đội viên được hoạt động và phát huy mọi khả năng để thực hiện những nhiệm vụ của Đội và nguyện vọng chính đáng của cá nhân.
 
- Đội viên có quyền: "Được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi của mình theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" nghĩa là tạo cho đội viên thực hiện tốt quyền và bổn phận của mình và được yêu cầu tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bảo vệ khi bản thân không có điều kiện thực hiện hoặc bị vi phạm những quyền và bổn phận theo luật định.
 
- Đội viên có quyền: "Được sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bàn bạc và quyết định các công việc của Đội. Được ứng cử, bầu cử vào Ban Chỉ huy liên đội, chi đội" là thể hiện tính dân chủ của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đối với đội viên. Đội viên được thực hiện quyền này ở những cơ sở Đội mình sinh hoạt, được có ý kiến, kiến nghị và nêu các sáng kiến về những công việc của Đội từ cơ sở Đội đến Hội đồng Đội các cấp.
 
* Nhiệm vụ đội viên:
          Đội viên là thành viên của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, phải thực hiện các nhiệm vụ chung của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, trước hết phải thực hiện 3 nhiệm vụ cơ bản:
 
- Nhiệm vụ thứ nhất là:
"Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Chương trình rèn luyện đội viên” là thể hiện tính kỷ luật của đội viên.
 
- Nhiệm vụ thứ hai là:
"Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh" là thể hiện việc thực thi những yêu cầu của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, của gia đình và nhà trường. Đây cũng là yêu cầu sự phát triển về năng lực, phẩm chất và kết quả của quá trình đội viên sinh hoạt trong tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng:
     1.   Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
     2.   Học tập tốt, lao động tốt.
     3.   Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
     4.   Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
     5.   Khiêm tốt,thật thà, dũng cảm.
 
- Nhiệm vụ thứ ba là:
"Làm gương tốt cho thiếu niên, nhi đồng, giúp đỡ thiếu niên và nhi đồng trở thành đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia công tác Nhi đồng". Đây là trách nhiệm của đội viên với tổ chức của mình, tạo cho đội viên phát triển về số lượng, chất lượng đồng thời cũng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cá nhân đội viên trong quá trình chăm lo xây dựng lực lượng hậu bị của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
 
III. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT  ĐỘNG CỦA ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
- Hệ thống tổ chức:  Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thống nhất trong cả nước. Cấp cơ sở của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập ở các trường học, ở địa bàn dân cư bao gồm:  Chi đội và liên đội  (Trong các chi đội có các phân đội).  Trên cấp liên đội là Hội đồng Đội do Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp lập ra để giúp Đoàn phụ trách Đội. Hội đồng Đội các cấp vừa có tính chất đại diện cho tổ chức Đội, vừa có tính chất là người phụ trách Đội.
 
Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm 4 cấp:
   + Cấp xã.
   + Cấp huyện.
   + Cấp tỉnh.
   + Cấp Trung ương.
 
Đoàn khối, Đoàn ngành cần phân công cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi.
Hội đồng Đội các cấp hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá IX ban hành.
- Số lượng Hội đồng Đội các cấp:
     + Cấp xã từ 7 – 9.
     + Cấp huyện từ 11 – 19.
     + Cấp tỉnh từ 19 – 23.
     + Cấp Trung ương từ 23 - 29.
     - Tổ chức cơ sở của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:  Phương châm cần quán triệt là ở đâu có thiếu nhi ở đó đều tổ chức các hoạt động, qua đó tiến hành thành lập các chi đội, liên đội theo quy định của Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Việc quy định có 3 đội viên được thành lập 1 chi đội, chi đội có từ 9 đội viên trở lên có thể chia thành các phân đội (mỗi phân đội có ít nhất 3 đội viên) và 2 chi đội trở lên thì được thành lập liên đội là phù hợp với yêu cầu và thực tiễn việc xây dựng Đội ở địa bàn dân cư, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh.
 
          Ở các địa phương (xã, phường, thị trấn) có đủ điều kiện theo Điều lệ Đội quy định thì thành lập liên đội trong trường học và liên đội ở địa bàn dân cư.
Điều lệ không quy định đội viên chỉ được sinh hoạt ở một chi đội mà mở rộng để đội viên được sinh hoạt ở các chi đội, liên đội tạm thời, ở các Nhà thiếu nhi, trường Đội, các hoạt động tập thể của Đội từ địa phương đến Trung ương. Khi sinh hoạt ở các chi đội, liên đội tạm thời, các em đều thực hiện theo Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
 
          Các liên đội lấy tên theo trường học hoặc tên địa phương (Đối với các liên đội ở địa bàn dân cư). Chi đội lấy tên theo lớp học, tên anh hùng liệt sĩ, hoặc tên địa phương... tuỳ theo nguyện vọng của đa số đội viên và được liên đội thừa nhận. Phân đội lấy tên theo số thứ tự.
 
          Việc thành lập các chi đội, liên đội đều do Hội đồng Đội (hoặc Đoàn Thanh niên) cùng cấp ra quyết định. Ở các cơ sở không đủ điều kiện thành lập liên đội thì các chi đội sẽ chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn của Hội đồng Đội trực tiếp ra quyết định thành lập.
 
          Điều lệ Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh quy định Hội đồng Đội lập ra tổ chức cơ sở Đội thể hiện tính tổ chức của Đội, tính độc lập tương đối của Đội và khẳng định Hội đồng Đội vừa là người đại diện, vừa là người phụ trách Đội.
 
* Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh quy định rõ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội như sau:
- Nguyên tắc tự nguyện của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
          Nguyên tắc này thể hiện tính dân chủ của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để đáp ứng nhu cầu và quyền được tự lựa chọn của thiếu nhi trước khi vào Đội, tự nguyện tham gia tích cực các hoạt động của Đội. Từ đó, sẽ tạo cho đội viên có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội. Tập thể Đội phải mở rộng các hình thức hoạt động phù hợp với nguyện vọng của đội viên và thiếu nhi.
 
- Nguyên tắc tự quản của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
          Nguyên tắc này thể hiện sự tự quản của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có sự hướng dẫn của phụ trách Đội, nghĩa là khẳng định tính độc lập tương đối của tổ chức Đội và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi.
 
          Tự quản của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là thể hiện tính đặc trưng của Đội và cũng là yếu tố khẳng định tổ chức Đội là của chính các em đội viên. Đồng thời, cũng thể hiện rõ khả năng làm chủ của các em. Phương châm đối với đội viên tự giáo dục là chính, nhưng cần có sự hướng dẫn của phụ trách và công tác giáo dục của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chủ yếu được thông qua các hoạt động. Đây là đặc trưng cơ bản nhất của tổ chức Đội với tư cách là một lực lượng giáo dục.
 
          Sự tự quản của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thể hiện:
+ Mọi công việc của Đội ở chi đội, liên đội đều do các tập thể và đội viên bàn bạc.
+ Các quyết định của liên đội, chi đội chỉ được thực hiện khi quá nửa số đội viên đồng ý.
 
          Sự phụ trách của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội các cấp được thể hiện cụ thể ở các nội dung:
+ Cấp Trung ương:
     . Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Nghi thức Đội phù hợp với đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các nhiệm kỳ đại hội.
     . Đề ra phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong từng thời kỳ.
+ Thành lập, củng cố, kiện toàn Hội đồng Đội để giúp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
   . Cử cán bộ, đoàn viên có nhiệt tình, năng lực phụ trách, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi.
   . Cung cấp kinh phí và các phương tiện hoạt động cho Đội.
   . Phối hợp với các lực lượng xã hội chăm lo hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi và bảo vệ các quyền lợi của đội viên, thiếu nhi theo quy định của pháp luật và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
 
IV. CÁC CẤP CHỈ HUY ĐỘI
          Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội là một năm. Nhiệm kỳ của Ban Chỉ huy liên đội, chi đội là một năm.
 
          Ban Chỉ huy liên đội do đại hội liên đội (đại hội toàn thể hoặc đại biểu) bầu theo hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai, do đại hội lựa chọn. Số lượng và thành phần (tối thiểu có 5 thành viên tối đa không quá 21). Ban Chỉ huy chi đội do đại hội chi đội bầu, số lượng do đại hội quyết định (tối thiểu có 3 thành viên tối đa không quá 7 thành viên). Đại hội chi đội cần tiến hành trước đại hội liên đội để bầu đại biểu đi dự đại hội liên đội.
 
          Trường hợp chưa đại hội, Ban Chỉ huy liên đội, chi đội sẽ do Ban Chấp hành Đoàn hoặc Hội đồng Đội cấp xã ra quyết định chỉ định.
 
          Việc phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ huy Đội cần chú ý đến các mặt hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh như: Công tác xã hội, học tập, phụ trách Sao nhi đồng, văn nghệ, thể dục thể thao, quỹ Đội... Mỗi thành viên Ban Chỉ huy chịu trách nhiệm một hoặc một số nhiệm vụ thích hợp.
 
          Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp Trung ương tổ chức năm năm một lần; Cấp Tỉnh, Huyện tổ chức năm năm từ một đến hai lần; Cấp cơ sở liên, chi đội, nếu có điều kiện thì tổ chức mỗi năm một lần vào dịp cuối năm học.
 
V- ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG
          Nhi đồng bao gồm các em từ 6 đến 8 tuổi do chưa có ý thức đầy đủ và chưa đủ năng lực để tự quản lý một tổ chức cho nên cần tập hợp để tiến hành các hoạt động thường xuyên phù hợp với nhi đồng là Sao nhi đồng. Nhi đồng là lực lượng dự bị của Đội. Bởi vậy tổ chức Đội và đội viên có nhiệm vụ dìu dắt nhi đồng, giúp đỡ các em sinh hoạt Sao cho đến tuổi thiếu niên (9 tuổi) và có đủ điều kiện để kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đây là trách nhiệm và vinh dự của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, là nhiệm vụ quan trọng mà Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tin cậy giao phó.
 
 
 
* Mục tiêu, nội dung và cách tổ chức giúp đỡ nhi đồng.
          Muốn giúp đỡ nhi đồng, trước hết tổ chức Đội, các Ban Chỉ huy Đội và mỗi đội viên cần phải nắm được mục tiêu và nội dung của công việc này. Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh quy định: "Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giúp đỡ nhi đồng làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt và trở thành đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh". Điều này đòi hỏi đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vừa làm gương cho các em noi theo, vừa biết cách hướng dẫn cho nhi đồng biết và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, chỉ cho các em biết việc nào nhi đồng nên làm, việc nào là tốt, là được, việc làm nào là không nên, không được, không tốt, cần phải tránh.
 
          Mỗi liên đội, chi đội có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn hoạt động của nhi đồng theo Sao nhi đồng thuộc phạm vi trường mình, nơi ở của mình hoặc ở một trường kết nghĩa. Sao nhi đồng do Liên đội thành lập.
 
          Mỗi Sao nhi đồng có ít nhất 5 em và cử ra một em làm trưởng Sao. Sao đặt tên theo đức tính, ví dụ: Sao vui, Sao thật thà, Sao chăm ngoan, Sao học tốt... Mỗi Sao có ít nhất một đội viên do chi đội cử ra làm phụ trách Sao. Hàng tuần phụ trách Sao hướng dẫn Sao cùng sinh hoạt, vui chơi tập thể ít nhất một lần. Hàng tháng hoặc vào những ngày lễ, các Sao trong cùng một lớp hoặc cùng một nơi ở cần được vui chơi, sinh hoạt chung do anh, chị phụ trách hoặc thầy, cô giáo trực tiếp hướng dẫn.
 
VI.  TÀI CHÍNH CỦA ĐỘI
          Để tạo điều kiện cho các hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và thiếu nhi ở cơ sở, đồng thời giúp đỡ cho các em tập làm quen với những hình thức giản đơn của việc quản lý, sử dụng tài chính và các phương tiện, cơ sở vật chất của đơn vị mình, chương VI Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh quy định về tài chính của Đội để khẳng định việc chăm lo cho thiếu nhi và hoạt động Đội.
 
          Kinh phí do Nhà nước cấp theo ngân sách hàng năm và các chương trình, dự án dành cho Đội và các hoạt động của thiếu nhi. Các cơ quan như Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội, Nhà thiếu nhi... được uỷ nhiệm thay mặt tổ chức Đội quản lý, sử dụng đúng theo mục đích và thực hiện đúng các chế độ, chính sách, luật pháp quy đinh. Để có thêm những điều kiện phục vụ cho hoạt động rất đa dạng của tổ chức Đội, đặc biệt là ở liên đội và chi đội cần có thêm quỹ Đội. Quỹ Đội là những khoản tiền và hiện vật thu được từ kết quả lao động và tiết kiệm của các em và do các cơ quan đoàn thể, các tổ chức và cá nhân trong nước, quốc tế ủng hộ.
 
          Ban Chỉ huy liên đội, chi đội và Tổng phụ trách Đội chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn quỹ vào các hoạt động của Đội như:  mua các trang thiết bị phục vụ Nghi thức Đội, sổ, sách, báo, phần thưởng cho những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, giúp đỡ những bạn gặp khó khăn... Việc thu, chi phải có sổ, sách ghi chép đầy đủ và báo cáo công khai trong các đại hội chi đội, liên đội hoặc khi đội viên và các cấp có thẩm quyền yêu cầu.
 
VII. CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐỘI
          Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có một Chương và hai Điều quy định về công tác kiểm tra của Đội để góp phần đưa các hoạt động của Đội đi vào nề nếp, đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới.
 
          Nhiệm vụ công tác kiểm tra của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:
- Kiểm tra toàn diện các mặt công tác của Đội, việc thi hành Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, nghị quyết, chương trình công tác của Đội...
- Kiểm tra tổ chức Đội, cán bộ Đội và đội viên khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
- Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của cơ sở Đội và đội viên.
- Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thi hành kỷ luật đối với đội viên, cán bộ Đội và tổ chức Đội.
- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính của Đội.
 
VIII.  KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
1. Khen thưởng:
          Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh coi trọng việc nêu gương người tốt, việc tốt, lấy việc phát huy ưu điểm để khắc phục khuyết điểm. Cùng với việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng đột xuất, sau mỗi đợt thi đua, một học kỳ hay một năm, các tập thể Đội lựa chọn, giới thiệu các cán bộ phụ trách Đội, Chỉ huy Đội, đội viên và tập thể Đội điển hình đề nghị khen thưởng. Đồng thời, các tập thể Đội lựa chọn, giới thiệu các cấp khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh.
 
          Việc xem xét khen thưởng thực hiện theo Quy chế Thi đua khen thưởng của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá IX và hướng dẫn hàng năm của Hội đồng Đội Trung ương.
 
          Hình thức khen thưởng đối với cá nhân gồm: Giấy chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ; các loại giấy chứng nhận, giấy khen; bằng khen; huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”; huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; Giải thưởng Kim Đồng...
Hình thức khen thưởng đối với tập thể Đội bao gồm: công nhận danh hiệu chi đội mạnh; Liên đội mạnh; giấy khen; bằng khen; cờ thi đua...
 
          Những cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc có thể đề nghị Nhà nước khen thưởng.
 
2. Kỷ luật:
          Tập thể Đội có trách nhiệm động viên, giúp đỡ đội viên phấn đấu rèn luyện không ngừng tiến bộ. Đội viên, tập thể Đội vi phạm khuyết điểm thì tập thể Đội xem xét đề nghị kỷ luật.
 
          Các hình thức kỷ luật của Đội bao gồm: phê bình; khiển trách. Trường hợp đội viên vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng có thể bị xoá tên trong danh sách đội viên.
 
          Việc khen thưởng và kỷ luật trong tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhất thiết phải được thảo luận, bàn bạc công khai, dân chủ từ cấp phân đội trở lên. Mọi hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân đội viên chỉ được áp dụng khi có quá nửa số đội viên của chi đội biểu quyết tán thành.  
 
IX. CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ ĐỘI.
          Mọi đội viên và tập thể Đội có trách nhiệm thi hành đúng Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện, đội viên và tập thể Đội phát hiện những điểm không hợp lý cần phản ánh với phụ trách Đội hoặc Hội đồng Đội các cấp để tập hợp báo cáo với Hội đồng Đội Trung ương trình Ban Chấp hành Trung ương Đoàn xem xét quyết định.
 
     Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định.
 
 Hội Đồng Đội Trung Ương

 

  Ý kiến bạn đọc

Xem hình ảnh
Album hình ảnh mới nhất
  • Công trình nâng cấp Nhà Thiếu Nhi TPHCM

    Công trình nâng cấp Nhà Thiếu Nhi TPHCM

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây